بورسیه تحصیلی و خوابگاه های کشور ایتالیا

کشور ایتالیا با اختصاص دادن کمک هزینه ی تحصیلی برای دانشجویان غیر اروپایی ، امکان تحصیل آنها را در این کشور فراهم کرده است. این کمک هزینه که تا سقف ۵۲۰۰ یورو در نظر گرفته شده است، توسط استان های مختلف ایتالیا به دانشجویان تمامی مقاطع اختصاص داده می شود. بدین منظور مدارک مالی مورد …

بورسیه تحصیلی و خوابگاه های کشور ایتالیا Read More »